Framtidens Åstorp

En fantastisk kommun med närhet till härlig natur, bra kommunikation, fint föreningsliv och mycket mer.

 • Den fastställda översiktsplanen behöver snabbare verkställas och omvandlas till detaljplaner för attraktiva bostäder och dessa ska även involvera gång- och cykelvägar.
 • Översiktsplanen behöver revideras för att skydda jordbruksmark, Söderåsen som rekreationsområde och vår framtida vattenförsörjning.
 • Utveckla gröna rekreationsområden, ett välkomnande centrum och välkomnande entréer till Åstorps kommun. (Vi vill utveckla Makadamområdet.)
 • Bygga ändamålsenliga skolor, bostäder, boende för unga och äldre i rätt tid.
 • Bättre skötsel av gator, cykel- och gångvägar.
 • Arbeta med frivilliga organisationer likt Nattvandrarna, Kyrkans sociala arbete mm.
 • Cykelvägar måste utvecklas så att hela kommunen hänger samman via cykelvägar på ett tryggt och lättframkomligt sätt. Vi har drivit och vill fortsatt bygga en cykelväg till Hyllinge.
 • Arbeta för att förlänga Söderåsbanan och öppna tågförbindelsen Åstorp – Ängelholm.
 • Påbörja byggandet av ett nytt boende för äldre och vid behov ett LSS-boende.
 • Ekonomiskt bistånd ska prövas mot andra aktiviteter som leder till egen försörjning. Oanmälda hembesök för att minimera risken för bidragsfusk.
 • Fortsätta arbeta för bästa långsiktiga lösningen av deponin vid Norra Vallgatan.